Referencje techniczne Honeywell F58g1016e

Referencje techniczne Honeywell F58g1016e to szczegółowa lista komponentów i parametrów produktów Honeywell wyprodukowanych do pracy z danym systemem. Referencje zawierają informacje takie jak nazwa modelu i numer seryjny, maksymalna i minimalna temperatura pracy, nominalny prąd znamionowy, częstotliwość znamionową itp. Referencje techniczne Honeywell F58g1016e są dostępne w wielu językach, w tym angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, japońskim, chińskim, portugalskim, fińskim, szwedzkim, koreańskim i holenderskim. Referencje techniczne omawiają wszystkie aspekty działania i instalacji urządzeń Honeywell, zgodnie z zaleceniami producenta, dzięki czemu mogą one maksymalnie wykorzystywać swoje funkcje i optymalizować swoją wydajność.

Ostatnia aktualizacja: Referencje techniczne Honeywell F58g1016e

Biblioteka Knauf Bim

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wszystkie karty techniczne, deklaracje, certyfikaty i atesty w jednym miejscu

Więcej

PLIKI CAD

Rysunki techniczne, biblioteki kolorów tynków, farb, fug i silikonów

Więcej

Zobacz materiały informacyjne, które pomogą Ci lepiej poznać
nasze rozwiązania i produkty

KATALOGI I ULOTKI

Więcej

LOGO DO POBRANIA

Więcej

Ogólne warunki sprzedaży w grupie Knauf

Ogólne warunki zakupu w grupie Knauf

Art. 30.  [Sposób opisywania przedmiotu zamówienia; normy (specyfikacje) techniczne]

1. 

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w jeden z następujących sposobów, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:

1)

przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;

2)

przez odniesienie się w kolejności preferencji do:

a)

Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

b)

norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,

c)

europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04. 04. 2011, str. 5, z późn. zm. ),

d)

wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. UE L 316 z 14. 11. 2012, str. 12),

e)

norm międzynarodowych,

f)

specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

g)

innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

3)

przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

4)

przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.

3. 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:

2)

polskie aprobaty techniczne;

3)

polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

4)

krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 i 730).

4. 

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

5. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

7. 

Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.

8. 

W przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności:

1)

wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;

2)

może wymagać:

a)

określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat,

b)

certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności,

c)

określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących zapewnienia jakości,

d)

określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania,

e)

określonego opakowania i oznakowania,

f)

instrukcji użytkowania,

g)

procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych,

h)

dodatkowych badań i testów przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. 544),

i)

określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania,

j)

warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych,

k)

metod i technik budowy,

l)

wszelkich pozostałych warunków technicznych.

9. 

W przypadku zamówień na dostawy lub usługi, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności:

1)

2)

może wymagać:

a)

posiadania przez dostawę lub usługę cech, o których mowa w ust. 8 pkt 2 lit. a, b i d-f oraz i,

b)

określonych poziomów jakości,

c)

określonej wydajności, przeznaczenia produktu, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym wymagań odnoszących się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest sprzedawany,

d)

procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia dostawy lub usługi oraz procedury oceny zgodności.

Detektor Honeywell BW™ Ultra

Detektor Honeywell BW™ Ultra to przenośny, 5-gazowy detektor, który został zaprojektowany do poboru próbek i monitoringu przestrzeni zamkniętych. Urządzenie, jako pierwsze na rynku, wykorzystuje najnowsze sensory „1-Series” cechujące się szybką reakcją, niezawodnym działaniem i długą żywotnością nawet w najtrudniejszych warunkach środowiskowych, co pozwala zwiększyć precyzję detekcji i ograniczyć koszty. Ze względu na niewielką masę i ergonomiczny kształt detektor Honeywell BW™ Ultra można swobodnie trzymać w dłoni podczas wykonywania pomiarów powietrza w zamkniętych pomieszczeniach, w przeciwieństwie do konkurencyjnych urządzeń tej klasy. Miernik spełnia wszystkie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa, zapewniając ochronę w miejscu pracy dzięki detekcji do pięciu gazów, w przemyśle naftowym, gazowym, papierniczym, wodociągowym lub chemicznym. Jednym z możliwych do zabudowy czujników jest czujnik PID, który umożliwia detekcję Lotnych Związków Organicznych (LZO) oraz wielu innych substancji. 

Więcej informacji o detektorze Honeywell BW™ Ultra: podstrona produktu
Dane techniczne detektora Honeywell BW™ Ultra: karta katalogowa

CECHY

Duży wyświetlacz LCD, o punktowej matrycy z intuicyjnymi ikonami zapewniającymi wyraźne odczyty
• Odporna na zarysowania osłona wyświetlacza
• Obudowa o strukturze plastra miodu zapewniająca wysoką wytrzymałość
• Ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca użytkowanie

ZASTOSOWANIE

Ochrona osobista oraz monitoring przestrzeni zamkniętych w następujących branżach:
• Przemysł petrochemiczny oraz dystrybucja produktów gazowych i naftowych
• Przemysł chemiczny
• Wodociągi i oczyszczanie ścieków
• Przemysł papierniczy
• Energetyka
• Transport

ZALETY

• Intuicyjna, bezpieczna obsługa za pomocą jednego przycisku
• Łatwa obsługa i serwis
• Możliwość komunikacji bezprzewodowej przy pomocy oprogramowania Honeywell SafetySuite do konfiguracji i generowania raportów
• Obudowa dopasowana do dłoni, co ułatwia pobór próbek
• Nowa technologia czujników zapewniająca szybką odpowiedź

Referencje techniczne Honeywell F58g1016e

Bezpośredni link do pobrania Referencje techniczne Honeywell F58g1016e

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Referencje techniczne Honeywell F58g1016e