Operacje Haier Le32v600

Operacja Haier Le32v600 to międzynarodowa wojna przeciwko terroryzmowi, która rozpoczęła się w 2011 roku i trwa do dziś. Jej celem jest zwalczanie terroryzmu na terenie Afganistanu, Pakistanu i dalszych rejonów Azji Środkowej. Operacja jest prowadzona przez ponad 70 państw, w tym siły NATO, USA i innych międzynarodowych sojuszników. Operacja obejmuje szerokie działania, od działań rozpoznawczych i wywiadowczych po interwencje wojskowe i operacje antyterrorystyczne. Celem operacji jest zwalczanie terroryzmu w regionie poprzez współpracę z lokalnymi rządami i grupami. Operacja Haier Le32v600 jest nadal prowadzona, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność regionom, które nadal narażone są na terroryzm.

Ostatnia aktualizacja: Operacje Haier Le32v600

HaierFlat Panel Television LE32V600 Instrukcja Użytkownika

Popularność:

566 wyświetleniaPrzelicz strony:24 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:4. 52 Mb

Operator – konstrukcja językowa jedno-, bądź wieloargumentowa zwracająca wartość.

Do podstawowych operatorów, będących elementem większości języków programowania, należą operatory arytmetyczne: dodawania (+), odejmowania (-), mnożenia (*), dzielenia (/); operatory porównania: większe niż (>), mniejsze niż (<), większe równe (>=), mniejsze równe (<=), równe (= lub ==), różne (<> lub ! =), a także operatory operacji logicznych, operacji bitowych, przypisań itd. Główne cechy opisujące operator to liczba i typy argumentów, typ wartości zwracanej, wykonywane działanie, priorytet oraz łączność lub jej brak oraz umiejscowienie operatora względem operandów. Dany język posiada swoją listę operatorów wraz z określonymi cechami, mówiącymi o kolejności wykonywania operacji w przypadku, gdy nie zastosowano nawiasów. W niektórych językach można definiować nowe operatory oraz zmieniać priorytety i łączność.

Umiejscowienie względem operandów[edytuj | edytuj kod]

Operator umieszczany przed swoimi operandami nazywa się operatorem przedrostkowym (prefiksowym), po operandach — przyrostkowym (postfiksowym), pomiędzy operandami — wrostkowym (infiksowym). Dla operatorów składających się z kilku symboli leksykalnych powyższe rozróżnienie nie zachodzi.

Pierwszeństwo, priorytet[edytuj | edytuj kod]

Pierwszeństwo operatorów określa jak należy interpretować wyrażenie gdzie na jednym poziomie (struktury nawiasowej) występują dwa operatory. Przykładowo a + b * c może być interpretowane jako (a + b) * c lub a + (b * c). Gdy + ma wyższy priorytet niż *, zachodzi sytuacja pierwsza. Gdy jest na odwrót — druga. Projektanci języków programowania starają się tak dobierać priorytety, żeby odpowiadały intuicji w typowych konstrukcjach. Na przykład operatory arytmetyczne mają priorytety zgodne z kolejnością wykonywania działań, niższy priorytet mają operatory porównania a jeszcze niższy operatory logiczne. Dlatego wyrażenie 1+2*x < 3 || x==0 nie musi być zapisane jako ((1+(2*x)) < 3) || (x==0).

Łączność, wiązanie[edytuj | edytuj kod]

Łączność to cecha operatorów pozwalająca jednoznacznie interpretować wyrażenie w którym występują operatory o tym samym priorytecie (w szczególności kilka wystąpień tego samego operatora). Wyrażenie a+b-c będzie zinterpretowane jako (a+b)-c jeśli operatory + i - są lewostronnie łączne a a+(b-c) jeśli prawostronnie łączne. Operatory o tym samym priorytecie ale innej łączności nie mogą być mieszane ze sobą. Operatory mogą nie być łączne, wtedy również ich mieszanie z innymi jest niedozwolone. W większości języków podstawowe operatory arytmetyczne są łączne lewostronnie, natomiast operatory potęgowania czy przypisania prawostronnie.

Lista operatorów w najpopularniejszych językach[edytuj | edytuj kod]

(do uzupełnienia o pozostałe języki)
operatorliczba argumentówdziałanie i zwracana wartośćwystępowanie i priorytet (1 – najwyższy)
CC++JavaJavaScript[1]PerlPythonPHPzakres::x
::x
2określenie zakresu lub przestrzeni nazw danej zmiennej/odwołanie do zmiennej globalnej – zwraca wartość zmiennej-1Str. pole
wskStr->pole
wybór pola ze struktury lub klasy – zwraca wartość wybranego polatablica[n][2]wybór wartości z pola tablicy o określonym indeksie – zwraca wartość wybranego polafunkcja()zm.wywołanie funkcji – operator o zmiennej liczbie argumentów, zwraca wartość funkcjisizeof(obiekt)zwraca rozmiar obiektu (zmiennej, typu) w bajtach3new typ
delete x
alokuje blok pamięci na dynamiczną zmienną danego typu/zwalnia zaalokowaną pamięć wskazywaną przez wskaźnik x*wskoperator wyłuskania wartości zmiennej ze wskaźnika – zwraca wartość zmiennej&xoperator adresu – zwraca fizyczny adres komórki pamięci przechowującej zmienną x; operator referencji(typ)zmiennaoperator rzutowania – zwraca wartość zmiennej po zrzutowaniu na dany typx++
x--
inkrementacja/dekrementacja postfiksowa – zwraca wartość zmiennej x, następnie zwiększa/zmniejsza ją o 1++x
--x
dekrementacja prefiksowa – zwiększa/zmniejsza wartość zmiennej o 1 oraz zwraca jej nową wartość+x
-x
unarne operatory znaku liczby – zwracają wartość zmiennej po "dopisaniu" znaku, nie ingerując w wartość2[3]~xnegacja bitowa – zwraca zmienną z zanegowanymi wszystkimi bitami, nie ingerując w wartość! wyrażenienegacja logiczna – zwraca zanegowaną wartość wyrażenia, zero dla wartości niezerowych, jeden dla zera@xoperator kontroli błędów – zapewnia pominięcie wyświetlania ostrzeżeń systemowych dla danej instrukcji w celu samodzielnej kontroli błędówx * y
x / y
mnożenie/dzielenie – zwraca wartość iloczynu/ilorazu zmiennych54x% ydzielenie modulo – zwraca resztę z dzielenia wartości zmiennej x przez wartość yx + y
x - y
dodawanie/odejmowanie – zwraca wartość sumy/różnicy zmiennych6x. yoperator złączenia łańcuchów znaków – zwraca łańcuch powstały ze złączenia x i yx << y
x >> y
przesunięcie bitowe w lewo/w prawo – zwraca zmienną x po przesunięciu wszystkich jej bitów o y pozycji w lewo/w prawo (przesunięcie o jedną pozycję w lewo odpowiada mnożeniu razy 2, przesunięcie o jedną pozycję w prawo odpowiada dzieleniu przez 2)7x < y
x > y
logiczne operatory relacji, zwracające wartość niezerową, gdy x jest mniejszy/większy od y, zerową w przeciwnym wypadku8x <= y
x >= y
logiczne operatory relacji, zwracające wartość niezerową, gdy x jest mniejszy lub równy/większy lub równy y, zerową w przeciwnym wypadkux instanceof Yoperator porównujący typ zmiennej x z klasą/interfejsem Yx == ylogiczny operator relacji, zwracający wartość niezerową, gdy x jest równy y, zerową w przeciwnym wypadku9x <> ylogiczny operator relacji, zwracający wartość niezerową, gdy x jest różny od y, zerową w przeciwnym wypadkux! = yx === y
x! == y
logiczne operatory relacji z porównaniem typu, zwracające wartość niezerową, gdy x jest równe oraz tego samego typu co y/różne lub innego typu niż y, zerową w przeciwnym wypadkux & yiloczyn bitowy – zwraca wartość wynikającą z operacji iloczynu logicznego na każdej parze bitów ze zmiennych x i y10x ^ ybitowa suma modulo 2 – zwraca wartość wynikającą z operacji sumy modulo 2 na każdej parze bitów ze zmiennych x i y11x | ysuma bitowa – zwraca wartość wynikającą z operacji sumy logicznej na każdej parze bitów ze zmiennych x i y12x && yiloczyn logiczny – zwraca wartość iloczynu logicznego wyrażeń x i y – niezerową, gdy oba wyrażenia są niezerowe, zerową w innych przypadkach13x || ysuma logiczna – zwraca wartość sumy logicznej wyrażeń x i y – zerową, gdy oba wyrażenia są zerowe, niezerową w innych przypadkach14x? y: zoperator warunkowy – zwraca y, gdy x ma wartość niezerową, z w przeciwnym wypadku15x = yoperator przypisania – przypisuje zmiennej x wartość zmiennej y16x *= y x /= y
x%= y x += y
x -= y x <<= y
x >>= y x &= y
x ^= y x |= y
operatory przypisania – przypisują zmiennej x wartość odpowiednio x*y, x/y, itd.x and yniskopriorytetowy iloczyn logicznyx xor yniskopriorytetowa suma modulo 217x or yniskopriorytetowa suma logiczna18wyr1, wyr2operator przecinkowy, służący np. do grupowania wyrażeń podczas inicjalizowania pętli19[4]

Przykładowy zapis w języku C[edytuj | edytuj kod]

(zmienna liczba jest typu int)

liczba *= ((liczba=10) + 7) % 3;

Nawiasy w tym przypadku wymusiły zmianę priorytetów operatorów. Działania wykonane zostaną w porządku narzuconym przez nawiasy. To samo wyrażenie pozbawione nawiasów:

liczba *= liczba = 10 + 7 % 3;

jest również poprawne ze względu na składnię. Wynik będzie jednak inny – pierwsza wykonana zostanie operacja dzielenia modulo, następnie dodawania, a na końcu oba przypisania od prawej do lewej.

W języku C kolejność obliczania operandów operatora nie jest gwarantowana ze względu na zastrzeżenie możliwości optymalizacji kodu wynikowego przez kompilator (nie dotyczy to operatorów &&, ||, ? : oraz , ). Użycie operandów, których obliczenie wartości wpływa na wartość pozostałych nie gwarantuje takiego samego wyniku we wszystkich implementacjach języka.

Np. kod:

int i = 1;tablica[i] = i++;

nie gwarantuje, czy wartość 1 zostanie wstawiona pod indeks 1, czy może pod indeks 2 tablicy.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

 • operator arytmetyczny
 • operator logiczny
 • operator relacji
 • operator rozmiaru
 • operator bitowy (w tym przesunięcie i obrót)
 • przeciążanie operatorów

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Według implementacji Microsoftu: Operator Precedence (JavaScript)
 2. – w niektórych kompilatorach C i C++ dozwolony jest również zapis n[tablica]. Jest to spowodowane faktem, że operator tablica[n] jest tłumaczony na *(tablica+n), a dodawanie jest przemienne.
 3. – plus unarny wprowadzono w ANSI C
 4. Obsługiwany wyłącznie w pętli for

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie: Język ANSI C. Warszawa: WNT, 2004. ISBN 83-204-2979-X.
 • Alfred V. Aho, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman: Kompilatory Reguły, metody i narzędzia. Warszawa: WNT, 2002, seria: Klasyka informatyki. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/8320426561" title="Specjalna:Książki/8320426561">ISBN 83-204-2656-1. btitle=Kompilatory+Regu%C5%82y%2C+metody+i+narz%C4%99dzia&rft. aulast=Aho&rft. aufirst=Alfred+V. date=2002&rft. series=Klasyka+informatyki&rft. isbn=83-204-2656-1">

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Operacje Haier Le32v600

Bezpośredni link do pobrania Operacje Haier Le32v600

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Operacje Haier Le32v600