Instrukcje i wykaz części Aeg Hc412000gb

Instrukcje i wykaz części Aeg Hc412000gb są wykorzystywane do serwisowania i naprawy kuchenek mikrofalowych z serii 41200. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące konstrukcji, instalacji, użytkowania i konserwacji urządzenia. Wykaz części zawiera informacje na temat wszystkich podzespołów, które są używane w tego typu urządzeniach, wraz z ich numerami katalogowymi, danymi technicznymi i wymiarami. Wykaz części jest ważnym dokumentem, który pomaga w utrzymaniu kuchenek mikrofalowych z serii 41200 w sprawności i zapewnia bezpieczne i sprawne działanie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje i wykaz części Aeg Hc412000gb

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

Zobacz poniższy poradnik dla AEG HC412000GB. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące AEG HC412000GB, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji AEG HC412000GB. Upewnij się, że opisujesz trudności z AEG HC412000GB tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o AEG HC412000GB

Strona: 1

SPIS TREŚCI1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 352. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 373. OPIS URZĄDZENIA......................................................................................... 404. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 405. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 416. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 427. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................................................................. 438. INSTALACJA.................................................................................................... 449. DANE TECHNICZNE........................................................................................ 4910. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA............................................................. 50Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACHDziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą owieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązaniatechniczne ułatwiające życie – nie wszystkie te funkcje można znaleźć wzwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się zniniejszą dokumentacją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystaniaurządzenia.Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc wrozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:www. aeg. comZarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:www. registeraeg. comNabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne doswojego urządzenia:www. com/shopOBSŁUGA KLIENTAZalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotowaćponiższe dane: model, numer produktu, numer seryjny.Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.Ostrzeżenie / Przestroga – Informacje dotyczące bezpieczeństwaOgólne informacje i wskazówkiInformacje dotyczące środowiska naturalnegoProducent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszegopowiadomienia.34

Strona: 2

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWAPrzed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenianależy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcjąobsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia iobrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją ieksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz zurządzeniem do wykorzystania w przyszłości.1. 1 Bezpieczeństwo dzieci i osób oograniczonych zdolnościach ruchowych,sensorycznych lub umysłowych• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniuósmego roku życia oraz osoby o ograniczonychzdolnościach fizycznych, sensorycznych lubumysłowych, a także nieposiadające odpowiedniejwiedzy lub doświadczenia, jeśli będą onenadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresiebezpiecznego korzystania z urządzenia i będąświadome związanych z tym zagrożeń.• Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły sięurządzeniem.• Wszystkie opakowania należy przechowywać pozazasięgiem dzieci.• Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się dopracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwodostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.• Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadęuruchomienia, zaleca się, aby ją włączyć.• Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować siędzieci bez nadzoru dorosłych.• Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny znajdować sięw pobliżu urządzenia, jeśli nie są pod stałymnadzorem.POLSKI 35

Strona: 3

1. 2 Ogólne zasady bezpieczeństwa• Urządzenie oraz jego nieosłonięte elementynagrzewają się podczas pracy do wysokiejtemperatury. Nie dotykać elementów grzejnych.• Nie sterować urządzeniem zewnętrznym zegarem aniniezależnym układem zdalnego sterowania.• Pozostawienie bez nadzoru potraw zawierającychtłuszcz lub olej na włączonej płycie grzejnej może byćprzyczyną pożaru.• Nie gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie,a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocemgaśniczym.• Nie przechowywać żadnych przedmiotów napowierzchni gotowania.• Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaśćprzedmiotów metalowych, takich jak sztućce lubpokrywki do garnków, ponieważ mogą one bardzo sięrozgrzać.• Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.• Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego / powierzchniszklanej pojawią się pęknięcia, należy wyłączyćurządzenie, aby uniknąć zagrożenia porażeniemprądem elektrycznym.• W przypadku pęknięcia powierzchni płyty grzejnej:– natychmiast odłączyć wszystkie palniki i wszystkiegrzałki elektryczne oraz odłączyć zasilanieurządzenia;– nie dotykać powierzchni urządzenia;– nie używać urządzenia.• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, zewzględów bezpieczeństwa musi go wymienićproducent, autoryzowany serwis lub innawykwalifikowana osoba.• Jeśli urządzenie podłączono bezpośrednio do źródłazasilania, należy zastosować wyłącznik zrozłączaniem pełnobiegunowym i izolacją styków.Należy zapewnić pełne rozłączenie zgodnie z36

Strona: 4

wymaganiami kategorii III ochronyprzeciwprzepięciowej. Nie dotyczy to przewoduuziemienia.• Podczas prowadzenia kabla należy upewnić się, żenie ma on bezpośredniego kontaktu (na przykładprzez zastosowanie osłony izolującej) z elementami,które mogą osiągnąć temperaturę wyższą o 50°C odtemperatury w pomieszczeniu.2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWATo urządzenie jest przeznaczone nanastępujące rynki: DK EE PL2. 1 InstalacjaOSTRZEŻENIE!Urządzenie możezainstalować wyłącznie• Usunąć wszystkie elementyopakowania.• Nie instalować ani nie używaćuszkodzonego urządzenia.• Postępować zgodnie z instrukcjąinstalacji załączoną do urządzenia.• Zachować minimalne odstępy odinnych urządzeń i mebli.• Zachować ostrożność podczasprzenoszenia urządzenia, ponieważjest ono ciężkie. Zawsze używaćrękawic ochronnych.• Po przycięciu zabezpieczyćkrawędzie blatu przed wilgocią zapomocą odpowiedniegouszczelniacza.• Zabezpieczyć spód urządzenia przeddostępem pary i wilgoci.• Nie instalować urządzenia przydrzwiach ani pod oknem. Zapobiegnieto możliwości strącenia gorącegonaczynia z urządzenia przy otwieraniuokna lub drzwi.• Instalując urządzenie nad szufladami,należy zapewnić wystarczająco dużomiejsca między dolną częściąurządzenia a górną szufladą, abyumożliwić prawidłowy obiegpowietrza.• Spód urządzenia może się mocnonagrzewać. Pod urządzeniem należyzamontować niepalną płytę,uniemożliwiającą dostęp dourządzenia od spodu.2. 2 Podłączenie do siecielektrycznejWystępuje zagrożeniepożarem i porażeniem• Wszystkie połączenia elektrycznepowinien wykonać wykwalifikowanyelektryk.• Urządzenie musi być uziemione.• Przed wykonaniem jakiejkolwiekczynności upewnić się, że urządzeniejest odłączone od zasilania.• Należy upewnić się, że informacje opodłączeniu elektrycznym podane natabliczce znamionowej są zgodne zparametrami instalacji zasilającej. Wprzeciwnym razie należyskontaktować się z elektrykiem.• Upewnić się, że urządzenie jestprawidłowo zainstalowane. Luźny lubniewłaściwy przewód zasilający bądźwtyczka (jeśli dotyczy) może byćprzyczyną przegrzania styków.• Użyć odpowiedniego przewoduzasilającego.• Nie dopuszczać do splątaniaprzewodów elektrycznych.• Upewnić się, że zostałozainstalowane zabezpieczenie przedporażeniem prądem.• Przewód zasilający należyprzymocować obejmą w celu jegomechanicznego odciążenia.POLSKI 37

Strona: 5

• Podczas podłączania urządzenia dogniazda sieciowego upewnić się, żeprzewód zasilający lub jego wtyczka(jeśli dotyczy) nie będzie dotykaćrozgrzanych elementów urządzenialub naczyń• Nie stosować rozgałęźników aniprzedłużaczy.• Należy uważać, aby nie uszkodzićwtyczki (jeśli dotyczy) ani przewoduzasilającego. Wymianę uszkodzonegoprzewodu zasilającego należy zlecićautoryzowanemu centrumserwisowemu lub wykwalifikowanemuelektrykowi.• Zarówno dla elementów znajdującychsię pod napięciem, jak izaizolowanych części,zabezpieczenie przed porażeniemprądem należy zamocować w takisposób, aby nie można go byłoodłączyć bez użycia narzędzi.• Podłączyć wtyczkę do gniazdaelektrycznego dopiero pozakończeniu instalacji. Należy zadbaćo to, aby w zainstalowanymurządzeniu wtyczka przewoduzasilającego była łatwo dostępna.• Jeśli gniazdo elektryczne jestobluzowane, nie wolno podłączać doniego wtyczki.• Odłączając urządzenie, nie ciągnąćza przewód zasilający. Zawszeciągnąć za wtyczkę.• Konieczne jest zastosowanieodpowiednich wyłączników obwoduzasilania: wyłącznikówautomatycznych, bezpiecznikówtopikowych (typu wykręcanego –wyjmowanych z oprawki),wyłączników różnicowo-prądowych(RCD) oraz styczników.• W instalacji elektrycznej należyzastosować wyłącznik obwoduumożliwiający odłączenie urządzeniaod zasilania na wszystkich biegunach.Wyłącznik obwodu musi miećrozwarcie styków wynosząceminimum 3 mm.2. 3 Podłączenie do instalacjigazowej• Wszystkie połączenia instalacjigazowej powinna wykonać• Przed przystąpieniem do instalacjinależy upewnić się, że urządzeniezostało dostosowane do miejscowychwarunków zasilania (typu gazu orazjego ciśnienia).• Zapewnić cyrkulację powietrza wokół• Informacje dotyczące dopływu gazuznajdują się na tabliczceznamionowej.• Omawiane urządzenie nie jestpodłączone do wyciągu gazówspalinowych. Urządzenie należypodłączyć zgodnie z aktualnieobowiązującymi przepisamidotyczącymi instalacji. Zwrócić uwagęna wymagania dotycząceodpowiedniej wentylacji.2. 4 EksploatacjaZagrożenie odniesieniemobrażeń ciała, oparzeniem,• Przed pierwszym użyciem urządzenianależy usunąć z niego wszystkieelementy opakowania, etykiety i folięochronną (jeśli dotyczy).• Urządzenia należy używać wwarunkach domowych.• Nie zmieniać parametrówtechnicznych urządzenia.• Należy upewnić się, że otworywentylacyjne są drożne.• Nie pozostawiać włączonegourządzenia bez nadzoru.• Po każdym użyciu wyłączyć polegrzejne.• Nie kłaść sztućców ani pokryweknaczyń na polach grzejnych. Mogąone się one silnie rozgrzać.• Nie obsługiwać urządzenia mokrymirękami lub jeśli ma ono kontakt zwodą.• Nie używać urządzenia jakopowierzchni roboczej ani miejsca doprzechowywania przedmiotów.• Podczas wkładania żywności dogorącego oleju może on pryskać.Zagrożenie pożaremi wybuchem38

Strona: 6

• Pod wpływem wysokiej temperaturytłuszcze i olej mogą uwalniaćłatwopalne opary. Podczaspodgrzewania tłuszczów i oleju niewolno zbliżać do nich źródeł ognia anirozgrzanych przedmiotów.• Opary uwalniane przez gorący olejmogą ulec samoczynnemu zapłonowi.• Zużyty olej zawierający pozostałościproduktów spożywczych ma niższątemperaturę zapłonu niż świeży olej.• Nie umieszczać w urządzeniu, na nimani w jego pobliżu łatwopalnychsubstancji ani przedmiotównasączonych łatwopalnymisubstancjami.uszkodzenia urządzenia.• Nie stawiać gorących naczyń napanelu sterowania.• Nie dopuszczać do wygotowania siępotraw.• Nie dopuszczać do upadku naczyńlub innych przedmiotów napowierzchnię urządzenia. Może tospowodować jej uszkodzenie.• Nie włączać pól grzejnych bez naczyńani z pustymi naczyniami.• Nie kłaść na urządzeniu foliialuminiowej.• Naczynia żeliwne, aluminiowe lub zezniszczonym spodem mogąspowodować zarysowanie szkła lubszkła ceramicznego. Dlatego nienależy przesuwać ich po powierzchnigotowania.• Stosować wyłącznie stabilne naczyniao prawidłowym kształcie i średnicywiększej od średnicy palników.• Upewnić się, że naczynia stojącentralnie nad palnikami.• Należy uważać, aby płomień nie zgasłpodczas szybkiego obracania pokrętłaz położenia płomienia maksymalnegodo minimalnego.• Używać wyłącznie akcesoriów wzestawie z urządzeniem.• Nie instalować na palniku dyfuzorapłomienia.• Eksploatacja gazowych urządzeń dogotowania powoduje zwiększonewytwarzanie ciepła i wilgoci.Zapewnić odpowiednią wentylację wpomieszczeniu, w którymzainstalowane jest urządzenie.• Długotrwała i intensywna eksploatacjapłyty może wymagać dodatkowejwentylacji np. otwarcia okna lubzapewnienia większej wydajnościwentylacji mechanicznej, jeśli jestdostępna.• Urządzenie jest przeznaczonewyłącznie do przyrządzania potraw.Nie wolno go używać do innychcelów, takich jak np. ogrzewaniepomieszczeń.• Nie dopuszczać do kontaktu płytygrzejnej z płynami o odczyniekwaśnym, takimi jak ocet, sokcytrynowy czy środki do usuwaniakamienia. Mogłoby to spowodować jejzmatowienie.2. 5 Konserwacja iczyszczenie• Aby zapobiec uszkodzeniupowierzchni urządzenia, należyregularnie ją czyścić.• Przed rozpoczęciem czyszczeniaurządzenia należy je wyłączyć izaczekać, aż ostygnie.• Przed przystąpieniem do konserwacjiurządzenia należy odłączyć je odzasilania.• Do czyszczenia urządzenia nie wolnoużywać wody pod ciśnieniem ani parywodnej.• Czyścić urządzenie za pomocąwilgotnej szmatki. Stosowaćwyłącznie obojętne detergenty. Niestosować produktów ściernych, myjekdo szorowania, rozpuszczalników animetalowych przedmiotów.• Nie myć palników w zmywarce.2. 6 Utylizacjaodniesieniem obrażeń ciałalub uduszeniem.• Aby uzyskać informacje dotycząceprawidłowej utylizacji urządzenia,należy skontaktować się z lokalnymiwładzami.• Odłączyć urządzenie od źródłaPOLSKI 39

Strona: 7

• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.• Spłaszczyć zewnętrzne rury gazowe.2. 7 Serwis• Należy skontaktować się zautoryzowanym punktemserwisowym, który naprawiurządzenie.• Należy stosować wyłącznieoryginalne części zamienne.3. OPIS URZĄDZENIA3. 1 Układ powierzchni gotowania1231 Duży palnik2 Średni palnik3 Pokrętła sterowania3. 2 Pokrętło sterowaniaSymbol Opisbrak dopływu gazu / poło‐żenie wyłączeniapołożenie zapłonu / mak‐symalny dopływ gazuminimalny dopływ gazu4. CODZIENNA EKSPLOATACJAPatrz rozdział dotyczącybezpieczeństwa.4. 1 Widok palnikaABCA) Pokrywka i głowica palnika40

Strona: 8

B) TermoparaC) Elektroda zapłonowa4. 2 Zapalanie palnikaPalnik należy zapalić przedpostawieniem na nimnaczynia.Podczas korzystania zotwartego płomienia wkuchni należy zachowaćszczególną ostrożność.Producent nie ponosi żadnejodpowiedzialności wprzypadku niewłaściwegoobchodzenia się z ogniem.1. Nacisnąć i obrócić pokrętło sterująceprzeciwnie do ruchu wskazówekzegara, do położenia maksymalnegodopływu gazu ().2. Przytrzymać wciśnięte pokrętłosterujące do 10 sekund. Umożliwi torozgrzanie się termopary. Wprzeciwnym razie nastąpi przerwaniedopływu gazu.3. Wyregulować wielkość płomienia pojego ustabilizowaniu się.Jeżeli po kilku próbach nadalnie można zapalić płomienia,należy sprawdzić, czygłowica i pokrywka palnikaznajdują się we właściwympołożeniu.Nie należy wciskać pokrętłasterującego dłużej niż 15sekund. Jeśli palnik niezapali się w ciągu 15sekund, należy zwolnićpokrętło, obrócić je dopołożenia wyłączenia iodczekać co najmniej 1minutę przed ponownąpróbą zapalenia płomienia.UWAGA!W razie braku zasilaniamożna uruchomić palnik bezzapalarki elektrycznej. Wtakim przypadku należyzbliżyć płomień do palnika,obrócić pokrętło sterująceprzeciwnie do ruchuwskazówek zegara dopołożenia maksymalnegodopływu gazu i wcisnąć je.Przytrzymać wciśniętepokrętło sterujące przezmaksymalnie 10 sekund,aby umożliwić rozgrzanie siętermopary.Jeśli palnik przypadkowozgaśnie, należy obrócićpokrętło do położeniawyłączenia i odczekać conajmniej 1 minutę przedponowną próbą zapaleniaZapalarka może uruchomićsię automatycznie powłączeniu zasilania,zakończeniu instalacji lubprzerwie w dostawie prądu.Jest to normalne zjawisko.4. 3 Wyłączanie palnikaAby zgasić płomień, należy obrócićpokrętło w położenie wyłączenia.Przed zdjęciem naczyń zpalnika należy zawszezmniejszyć lub zgasićpłomień.5. WSKAZÓWKI I PORADYPOLSKI 41

Strona: 9

5. 1 NaczyniaNie używać naczyńżeliwnych, kamionkowych,ceramicznych ani płyttostowych lub grillowych.Nie umieszczać tegosamego naczynia na dwóchpalnikach.Nie ustawiać nad palnikiemniestabilnych aniuszkodzonych naczyń, abyuniknąć rozlania ichzawartości i potencjalnychobrażeń.Upewnić się, że spodynaczyń nie zakrywająpokrętła sterującego. Wprzeciwnym razie pokrętłomoże rozgrzać się odUpewnić się, że uchwytynaczyń nie wystają pozakrawędź urządzenia.Aby zapewnić maksymalnąstabilność płomieniai zmniejszyć zużycie gazu,naczynia należy umieszczaćcentralnie nad palnikiem.Płyny rozlane podczasgotowania mogąspowodować pęknięcieszklanej płyty.5. 2 Średnica naczyńStosować wyłącznienaczynia o średnicydostosowanej do średnicypalników.Palnik Średnica nac‐zyń (mm)Duży 160 - 240Średni 140 - 2406. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE6. 1 Informacje ogólne• Czyścić płytę grzejną po każdymużyciu.• Należy zawsze używać naczyń zczystym dnem.• Zarysowania lub ciemne plamy napowierzchni nie mają wpływu nadziałanie płyty grzejnej.• Stosować odpowiednie środkiprzeznaczone do czyszczeniapowierzchni płyty grzejnej.Nie używać noży, skrobakówani podobnych przyrządówdo czyszczenia powierzchniszklanej płyty ani szczelinmiędzy krawędziamipalników a obramowaniem(jeśli dotyczy).• Elementy ze stali nierdzewnej należyumyć wodą, a następnie osuszyćmiękką ściereczką.42

Strona: 10

6. 2 Ruszty nad palnikamiRusztów nad palnikami niemożna myć w zmywarce.Należy je myć ręcznie.1. Aby ułatwić czyszczenie płytygrzejnej, można zdjąć ruszty znadNależy zachowaćszczególną ostrożnośćpodczas zakładaniarusztów nad palnikami,aby nie uszkodzićpowierzchni płytygrzejnej.2. Ponieważ po procesie emaliowaniapozostają czasem ostre krawędzie,należy zachować ostrożnośćpodczas ręcznego mycia i osuszaniarusztów. W razie potrzeby trudne dousunięcia plamy należy usuwać zapomocą pasty do czyszczenia.3. Po wyczyszczeniu rusztów należyumieścić je na swoim miejscu wewłaściwym położeniu.4. Aby palnik działał prawidłowo, należyupewnić się, że ramiona rusztów sąumieszczone symetrycznie nadpalnikiem.6. 3 Czyszczenie płytygrzejnej• Usuwać natychmiast: stopionyplastik, folię oraz zabrudzenia zpotraw zawierających cukier. Wprzeciwnym razie zabrudzenia mogąspowodować uszkodzenie płyty• Usunąć, gdy płyta grzejnawystarczająco ostygnie: śladyosadu kamienia i wody, plamytłuszczu, metaliczne odbarwienia.Przetrzeć płytę grzejną wilgotnąszmatką z dodatkiem detergentu. Powyczyszczeniu wytrzeć płytę grzejnądo sucha miękką ściereczką.• Emaliowane części, pokrywki igłowice palników należy myć ciepłąwodą z dodatkiem płynu do mycianaczyń, a następnie dokładnieosuszyć przed ponownymzałożeniem.6. 4 Czyszczenie elektrodzapłonowychMetalowe elektrody zapłonowe z izolacjąceramiczną umożliwiają zapłon gazu.Aby uniknąć problemów z zapłonem,elementy te należy utrzymywać wczystości, a także sprawdzać, czy otworyw głowicach palników nie są zatkane.6. 5 Okresowa konserwacjaNależy okresowo wzywaćprzedstawiciela lokalnegoautoryzowanego punktu serwisowego wcelu sprawdzenia stanu przyłącza gazu ireduktora ciśnienia (jeśli jestzamontowany).6. 6 Pasek szklany• Nie czyścić paska szklanego orazprzestrzeni między nim a płytąceramiczną skrobakiem ani ostrymiprzedmiotami. Pasek szklany jestprzymocowany do płyty ceramicznej.• Nie stawiać garnków na paskuszklanym.• Patelnie i garnki nie mogą stykać się zpaskiem szklanym.7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓWPOLSKI 43

Strona: 11

7. 1 Co zrobić, gdy...Problem Prawdopodobna przyczy‐naRozwiązanieBrak iskry podczas urucha‐miania zapalarki.Płyta grzejna nie jest podłąc‐zona do zasilania lub jestpodłączona nieprawidłowo.Sprawdzić, czy płyta grzejnajest prawidłowo podłączonado zasilania.Zadziałał bezpiecznik. Sprawdzić, czy przyczynąnieprawidłowego działaniajest bezpiecznik. Jeżeli na‐dal będzie dochodzić dowyzwalania bezpiecznika,należy skontaktować się zwykwalifikowanym elektry‐kiem.Pokrywka i korona palnikanie są prawidłowo ułożone.Prawidłowo ułożyć pokrywę ikoronę palnika.Płomień gaśnie natychmiastpo zapaleniu.Termopara nie rozgrzała sięwystarczająco.Po zapaleniu się płomieniaprzytrzymać wciśnięte pok‐rętło przez maksymalnie 10sekund.Obręcz płomienia jest nier‐ówna.Głowica palnika jest zatkanaresztkami żywności.Sprawdzić, czy dysza niejest zablokowana i czy koro‐na palnika jest czysta.7. 2 Jeśli nie można znaleźćrozwiązania...Jeżeli rozwiązanie problemu we własnymzakresie nie jest możliwe, należyskontaktować się ze sprzedawcą lubautoryzowanym punktem serwisowym.Należy podać dane z tabliczkiznamionowej. Należy upewnić się, żepłyta grzejna była użytkowanaprawidłowo. W przeciwnym razieinterwencja pracownika serwisu lubsprzedawcy może być płatna nawet wokresie gwarancyjnym. Informacjedotyczące obsługi klienta oraz warunkówgwarancji znajdują się w broszurzegwarancyjnej.8. INSTALACJA8. 1 Przed instalacjąPrzed przystąpieniem do instalacji płytygrzejnej należy zapisać poniższeinformacje umieszczone na tabliczceznamionowej. Tabliczka znamionowaznajduje się w dolnej części płytyModel:.......................................Numerproduktu:.........................................Numer seryjny...........................44

Strona: 12

8. 2 Podłączenie do instalacjiPoniższe instrukcjedotyczące instalacji,podłączenia i konserwacji sąprzeznaczone dlawykwalifikowanych osób,które muszą się do nichstosować zgodnie zobowiązującymi normamioraz przepisami lokalnymi.Należy upewnić się, że podczas montażuurządzenie nie jest podłączone dozasilania. Wyjąć wtyczkę przewoduzasilającego z gniazdka lub wyłączyćbezpieczniki. Odłączyć dopływ gazu.Upewnić się, że między głównymdopływem gazu a urządzeniemzamontowano zawór odcinający.Ustawienia odpowiednie dla urządzeniawskazano na tabliczce znamionowej.Aktualne ustawienia dla rodzaju iciśnienia gazu wskazano na naklejce.Należy zastosować połączenia sztywnelub elastyczny wąż ze stali nierdzewnej,zgodnie z obowiązującymi przepisami.Stosując elastyczne węże metalowe,należy zadbać o to, aby nie wchodziłyone w kontakt z ruchomymi częściamiani nie uległy zgnieceniu. Należy równieżzachować ostrożność, gdy płyta grzejnamontowana jest wraz z piekarnikiem.To urządzenie nie jest podłączone dowyciągu gazu. Urządzenie należypodłączyć zgodnie z odpowiednimiwarunkami instalacji. Należy zwrócićszczególną uwagę na prawidłowyprzepływ powietrza.Upewnić się, że ciśnieniegazu doprowadzanego dourządzenia jest zgodne zzalecanymi wartościami.Połączenie regulowanemocuje się do złączaurządzenia za pomocągwintowanej nakrętki. G1/2". Skręcić części, nieużywając nadmiernej siły, anastępnie ustawićpołączenie we właściwympołożeniu i wszystkodokręcić.A B CA) Końcówka ruryB) PodkładkaC) Kolanko (w razie potrzeby)Podłączenie za pomocą elastycznychprzewodów niemetalowych:Wąż elastyczny można zastosować, gdyw łatwy sposób można nadzorowaćpołączenie na całej długości. Należyszczelnie przymocować wąż za pomocąobejm.Gaz płynnyJeśli doprowadzany jest gaz płynny,należy zastosować gumowy uchwytprzewodu. Należy w każdym przypadkuzałożyć uszczelkę. Następnie należykontynuować podłączenie do instalacjigazowej.Wąż elastyczny można zastosować, jeśli:• nie będzie nagrzewany dotemperatury przekraczającej 30°C;• nie jest dłuższy niż 1500 mm;• nie ma wewnętrznych uszkodzeńutrudniających przepływu gazu;• nie jest narażony na tarcie lubskręcanie;• nie styka się z ostrymi krawędziamiani narożnikami;• można łatwo sprawdzić jego stantechniczny.POLSKI 45

Strona: 13

Kontrola stanu technicznego wężaelastycznego polega na sprawdzeniu,czy:• nie jest pęknięty lub rozcięty i nieposiada śladów przypalenia na obukońcach oraz na całej długości;• materiał nie stwardniał i nadalwykazuje normalną elastyczność;• obejmy mocujące nie są zardzewiałe;• nie upłynął termin jego trwałościeksploatacyjnej.Po stwierdzeniu jednej lub kilku wad nienależy naprawiać węża, lecz gowymienić.Po zakończeniu instalacjinależy upewnić się, żeuszczelnienie wszystkichzłączy węża jest prawidłowe.Stosować roztwór mydlany,a nie płomień!8. 3 Wymiana dysz1. Zdjąć ruszty znad palników.2. Zdjąć pokrywki i głowice palników.3. Za pomocą klucza nasadowego 7odkręcić dysze i wymienić je nadysze przeznaczone dla dostępnegorodzaju gazu (patrz: tabela wrozdziale „Dane techniczne”).4. Zmontować części, wykonując tąsamą procedurę w odwrotnejkolejności.5. Wymienić tabliczkę znamionową(znajdującą się obok króćcaprzyłączeniowego gazu) naodpowiednią dla nowego rodzajugazu. Tabliczka znajduje się wtorebce dołączonej do urządzenia.Jeśli ciśnienie dostarczanego gazu jestzmienne lub inne niż wymagane, należyzainstalować odpowiedni reduktorciśnienia na rurze doprowadzającej gaz.8. 4 Regulacja minimalnegopłomieniaUstawianie minimalnego płomieniapalników:1. Zapalić palnik.2. Obrócić pokrętło do położeniapłomienia minimalnego.3. Zdjąć pokrętło.4. Za pomocą cienkiego śrubokrętawyregulować położenie śrubyregulacyjnej obejścia (A).5. W przypadku zmiany:• z gazu ziemnego G20 20 mbar nagaz płynny należy całkowiciedokręcić śrubę regulacyjnąobejścia.• z gazu płynnego na gaz ziemnyG20 20 mbar należy odkręcićśrubę regulacyjną obejścia ookoło 1/4 obrotu.Należy uważać, aby płomieńnie zgasł podczas szybkiegoobracania pokrętła zpołożenia płomieniamaksymalnego dominimalnego.8. 5 Podłączenie do sieci• Upewnić się, że napięcie znamionowei moc podane na tabliczceznamionowej są zgodne z napięciemi obciążalnością miejscowej instalacjizasilającej.• Urządzenie jest wyposażone wprzewód zasilający z wtyczką.46

Strona: 14

• Należy używać wyłącznie prawidłowozamontowanego gniazdaelektrycznego z uziemieniem.• Należy zadbać o to, aby pozakończeniu instalacji urządzeniawtyczka przewodu zasilającego byłałatwo dostępna.• Podłączenie urządzenia do zasilaniaza pomocą przedłużacza, adapteralub rozgałęźnika stwarza zagrożeniepożarem. Upewnić się, że parametryuziemienia odpowiadają normom orazprzepisom.• Nie dopuszczać do nagrzaniaprzewodu zasilającego dotemperatury wyższej niż 90°C.Niebieski przewód neutralnypołączyć z zaciskiemoznaczonym literą „N”.Brązowy (lub czarny)przewód fazowy podłączyćdo zacisku oznaczonegoliterą „L”. Przewód fazowypowinien być stalepodłączony.8. 6 Przewód zasilającyDo wymiany należy użyć wyłącznieprzewodu specjalnego lub jegoodpowiednika. Typ przewodu: H05V2V2-FT90.Należy sprawdzić, czy przekrój przewodujest wystarczający do napięcia itemperatury roboczej urządzenia. Żółto-zielony przewód ochronny musi być ookoło 2 cm dłuższy od brązowego (lubczarnego) przewodu fazowego.8. 7 MontażINSTALACJA NA BLACIEmin.450mm650mmPOLSKI 47

Strona: 15

R 5mm55mm340+1mm490+130 mmmin. 20 mm8. 8 Instalacja więcej niżjednej płyty grzejnejAkcesoria w zestawie: poprzeczkapołączeniowa, silikon żaroodporny,kształtownik gumowy, taśmauszczelniająca.Używać wyłącznie silikonużaroodpornego.Wycięcie w blacie roboczymOdległośćod ścianyminimum 50 mmGłębokość 490 mmSzerokość suma szerokości wszystkichinstalowanych płyt grzejnychminus 20 mmPrzykład:580 mm520490360 mm+ - =20 mm 920 mmMontaż1. Obliczyć prawidłowe wymiarywycięcia.2. Przygotować wycięcie w blacieroboczym.3. Położyć każdą płytę grzejną namiękkim podłożu (np. na kocu)spodem do góry.4. Przykleić załączoną w komplecietaśmę uszczelniającą wokół dolnejkrawędzi płyty grzejnej, wzdłuż48

Strona: 16

zewnętrznej krawędzi szkłaceramicznego.5. Lekko przykręcić płytki mocujące wodpowiednich otworach w osłonieochronnej.6. Umieścić pierwszą płytę grzejną wwycięciu w blacie roboczym. Włożyćpoprzeczkę połączeniową w wycięciew blacie roboczym. Wsunąć ją podpłytę grzejną do połowy szerokości.7. Lekko przykręcić płytki mocujące odspodu do blatu i do poprzeczkipołączeniowej.8. Umieścić następną płytę grzejną wwycięciu w blacie roboczym.Wyrównać przednie krawędzie płytgrzejnych na tym samym poziomie.9. Dokręcić wkręty płytek mocujących /uchwytu mocującego.10. Szczeliny między płytami grzejnymioraz między płytami a blatemroboczym uszczelnić za pomocąsilikonu.11. Zwilżyć silikon wodą z mydłem.12. Mocno docisnąć gumowykształtownik do szkła ceramicznego iprzesunąć powoli wzdłuż wolnejprzestrzeni.13. Nie dotykać silikonu, aż stwardnieje,co może potrwać cały dzień.14. Ostrożnie usunąć nadmiar silikonużyletką.15. Wyczyścić szklane powierzchnie.8. 9 Możliwości zabudowyPrzegroda zamontowana pod płytągrzejną musi dać się łatwo wyjąć iumożliwić swobodny dostęp w raziewymaganej interwencji.Szafka kuchenna z drzwiamimin 20 mm(max 150 mm)60 mmA) Wyjmowana przegrodaB) Przestrzeń na podłączeniaSzafka kuchenna z piekarnikiemPodłączenie do sieci elektrycznej płytykuchennej i piekarnika należy wykonaćosobno ze względów bezpieczeństwaoraz w celu umożliwienia łatwego wyjęciapiekarnika z szafki.9. DANE TECHNICZNE9. 1 Wymiary płyty grzejnejSzerokość 360 mmPOLSKI 49

Strona: 17

Głębokość 520 mm9. 2 Średnice obejściaPALNIK Ø OBEJŚCIA 1/100 mmDuży 42Średni 329. 3 Moc oraz dysze palnikówgazowychMoc palników gazowychPalnik GazziemnyGazkoksow‐niczypłynnyDużypalnik3, 0 kW 2, 8 kW 2, 8 kW /204 g/hŚredni1, 9 kW 2, 0 kW 1, 9 kW /138 g/hŁącznamoc4, 9 kW 4, 8 kW 4, 7 kW /342 g/hDysze palników gazowychPalnik Gaz ziemnyG20/20mbarG30/30Dysze DyszeDuży palnik 119 88Średni palnik 96 7110. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA10. 1 Informacje o produkcie zgodnie z normą UE 66/2014Oznaczenie modelu HC412000GBTyp płyty grzejnej Płyta grzejna dozabudowyLiczba palników gazowych 2Efektywność energetyczna na pal‐nik(EE gas burner)Środkowy tylny – duży 58. 4%Środkowy przedni – średni 60. 6%Efektywność energetyczna płyty(EE gas hob)59. 5%(NL)50

Strona: 18

Liczba palników gazowych 2Środkowy tylny – duży 55. 5%Środkowy przedni – średni 56. 4%56. 0%EN 30-2-1: Domowe urządzenia do gotowania i pieczenia spalające gaz – Część 2-1:Racjonalne zużycie energii – Postanowienia ogólne10. 2 Oszczędzanie energii• Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że palniki i ruszty nad palnikamiprawidłowo zamontowano.• Stosować wyłącznie naczynia o średnicy dostosowanej do średnicy palników.• Naczynie powinno być wyśrodkowane nad palnikiem.• Należy podgrzewać tylko tyle wody, ile jest potrzebne.• W miarę możliwości należy zawsze przykrywać naczynia pokrywką.• Kiedy ciecz zacznie wrzeć, zmniejszyć płomień i gotować powoli.• Jeśli to możliwe, używać szybkowaru. Należy zapoznać się z jego instrukcją.11. OCHRONA ŚRODOWISKAMateriały oznaczone symbolemnależy poddać utylizacji. Opakowanieurządzenia włożyć do odpowiedniegopojemnika w celu przeprowadzeniarecyklingu. Należy zadbać o ponowneprzetwarzanie odpadów urządzeńelektrycznych i elektronicznych, abychronić środowisko naturalne orazludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucaćurządzeń oznaczonych symbolemrazem z odpadami domowymi. Należyzwrócić produkt do miejscowego punktuponownego przetwarzania lubskontaktować się z odpowiednimiwładzami miejskimi.*POLSKI 51

Internetowa baza instrukcji obsługi

© 2023 by ManualsBase. com. All Rights Reserved.

Instrukcje i wykaz części Aeg Hc412000gb

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje i wykaz części Aeg Hc412000gb

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje i wykaz części Aeg Hc412000gb